Slovník pojmů P2P investora

Slovník investičních P2P pojmů

V rámci P2P investic se může každý setkat s celou řadou pojmů, u kterých nemusí být hned z názvu zřejmé, jak jsou přesně míněny a co znamenají. Proto jsme vybrali ty nejfrekventovanější a stručně je vysvětlili. Pojmy jsou řazeny abecedně, pouze samotný princip fungování P2P investic jsme vzhledem k jeho zásadnosti předsadili.

Pokud hledáte konkrétní termín, použijte prosím klávesovou zkratku ctrl+f pro vyhledávání.


Princip fungování P2P investic

Princip P2P investic je velmi jednoduchý. Na jedné straně existují zájemci o půjčky (spotřebitelé, firmy,…). Ti jdou se svojí poptávkou k některému z poskytovatelů. Pokud jejich žádost poskytovatel schválí, pak pro financování poskytnuté půjčky potřebuje prostředky. Jedním z kanálů, kde tyto prostředky může získat je P2P. Poskytovatel se tedy dohodne na umístění dané půjčky na některou z P2P platforem. Po vystavení půjčky si ji mohou vybrat investoři, kteří mají volné prostředky a odkoupit podíl na této půjčce od poskytovatele.

Systém fungování názorně ukazuje například video platformy Bondster:


AML (Anti-money laundering = boj proti praní špinavých peněz)

Boj proti praní špinavých peněz (AML) označuje zákony, předpisy a postupy, jejichž cílem je zabránit pachatelům trestné činnosti maskovat nezákonně získané finanční prostředky za legální příjmy. Za tímto účelem P2P platformy musí monitorovat podezřelé transakce. Vyhodnocení je většinou provedeno automaticky a investor, kterého se podezření týká je kontaktován za účelem doplnění informací k původu jeho investičních prostředků, ale třeba také o výpisy z bankovního účtu či další dokumenty. V případě nespolupráce investorovi hrozí zablokování investičního účtu.

Auto Invest (Autoinvest, AI)

Autoinvest patří mezi základní funkce, které by měla každá P2P platforma nabízet. Jedná se o možnost nastavení parametrů půjčky, které chce investor nakupovat (např. délka splatnosti, nabízená úroková sazba, přítomnost garance zpětného odkupu, poskytovatel půjčky,…). Po nastavení autoinvestu a jeho zapnutí se pak již investor nemusí o nákupy starat, ale vše probíhá dle zvolených kritérií automaticky. Autoinvest je ideální volba pro platformy, které nabízejí velké množství půjček, kde je o konkrétní půjčce známo jen několik základních údajů.

Cash Drag

Pod jevem cash drag se označuje situace, kdy se investorovi na svém účtu hromadí volné investiční prostředky, ale nemá je kam investovat, protože všechny nabídky jsou vyprodané. Tímto se mu snižuje výnos. Jevem cash drag obvykle trpí menší a nové platformy, kterým rostla investorská základna rychleji než počet poskytovatelů/poskytovateli nabízené množství půjček. Ve zkratce je cash drag typickou ukázkou nerovnováhy poptávka x nabídka na platformě.

Cashback bonus

Řada platforem nabízí novým investorům tzv. cashback bonus pro jejich první investice. Může se jednat o pevnou částku (často u nemovitostních platforem) nebo procento z vložené a investované částky (často platformy se spotřebitelskými půjčkami). Cashback bonus může být občas vyhlášen i pro stávající investory, a to za specifických podmínek (navýšení vkladu na platformě, investice do konkrétního poskytovatele).

Default (Neschopnost splácení)

Default neboli neschopnost splácení je stav, kdy dlužník není schopen dostát svým závazkům, tzn. Pokračovat ve splácení své půjčky. V rámci P2P investování je obvykle za půjčku v defaultu považována půjčka, která je v prodlení déle než 60 dní.

Diverzifikace

Správná diverzifikace neboli rozložení portfolia je jedním ze základních pilířů snížení investičního rizika. V případě, že poskytovatel nebo platforma zkrachují, pomůže předchozí diverzifikace do jiných poskytovatelů (na jiné platformy) investorovi snížit ztráty a předejít významné ztrátě investičního portfolia. Kromě diverzifikace v rámci P2P (více platforem/poskytovatelů) je rozumné diverzifikovat také do různých tříd aktiv (akcie, dluhopisy, P2P, krypto, nemovitosti…). V rámci P2P považujeme za horní hranici P2P investic alokaci 25 % svých prostředků.

Dlužník (Borrower)

Dlužníkem je příjemce půjčky od jejího poskytovatele. Může jím být jak fyzická, tak právnická osoba.

Garance/obligace zpětného odkupu (Buyback guarantee/obligation)

Buyback garance znamená, že v případě, kdy je půjčka po splatnosti více než 30/60 dní (dle pravidel platformy), tak poskytovatel půjčky od investora jeho podíl vykoupí a přidá i částku, která odpovídá úroku za celou dobu držení. Řada začátečníků v oblasti P2P investic si ovšem koncept garancí vykládá tak, že investicí prakticky nelze přijít o peníze. Každá garance je tak silná jako ten, kdo ji dává, a tak se může stát (a také se v některých případech již stalo), že poskytovatel svému závazku nedostojí a investoři utrpí ztráty.

Grace period

Grace period je stanovený počet dní po datu splatnosti, během nichž může dlužník provést splátku poskytovateli půjčky bez sankce. Každý poskytovatel má tuto dobu různě dlouhou. Grace period je neúročené období, snižuje tedy investorův výnos. Řada platforem nicméně s grace period vůbec nepracuje (ku prospěchu investora).

Group guarantee (Skupinová garance)

Garance skupiny znamená, že jednotlivé divize poskytovatele půjček (obvykle rozdělené geograficky na země působnosti) si v rámci skupiny vzájemně ručí za své závazky. V případě potíží například ve Vietnamu tedy garantují splnění závazků členové skupiny z dalších zemí. Selským rozumem je ovšem jasné, že pokud se dostane do potíží například dominantní část skupiny, která je svým výkonem stěžejní, pak garanci ostatní těžko utáhnou. Na skupinovou garanci tak nelze 100% spoléhat.

Jistina (Principal)

Jistina je základní peněžní částka, která byla půjčena (na straně dlužníka) nebo která tvořila vklad (na straně investora). K jistině se připisují úroky, což je cena/odměna za její poskytnutí.

Kolaterál (Collateral)

V případě, že je půjčka zajištěná nějakou zástavou, jedná se o tzv. kolaterál. Může jím být nemovitost, vozidlo nebo jakýkoliv jiný majetek. Dlužník pak tímto majetkem ručí a v případě, že by půjčku nesplácel, majetek propadá ve prospěch poskytovatele půjčky. Ten již pak dle smlouvy případně dále vypořádává nároky investorů.

KYC (Know your customer/client)

KYC, jako součást AML, je proces identifikace a ověření totožnosti zákazníka a zhodnocení nebezpečí zneužití obchodního vztahu k legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a dalšímu nezákonnému jednání. V případě P2P z toho pro investora plyne povinnost vyplnit příslušné formuláře o původu jeho investovaných prostředků.

LTV (Loan to value)

Pokud je půjčka zajištěna kolaterálem, pak se vždy vypočítává poměr výše půjčky vůči hodnotě zástavy. Tento poměr je z angličtiny nazývám LTV (loan to value) a je udáván v procentech. Čím vyšší procento, tím menší má kolaterál oproti výši půjčky hodnotu.

Manuální investování

Naprostá většina platforem nabízí investorům možnost ručního výběru půjčky, do které chtějí investovat. To může být v některých případech lepší volba než nastavení autoinvestu. Tento způsob je vhodný například při investování vyšších částek do developerských projektů, kde je pro investora k dispozici detailní analýza nabídky a do autoinvestu nelze zahrnout všechny posuzované faktory.

Nedobytné pohledávky (Bad debt)

V případě, že dlužník svoji půjčku nesplatí (nebo zkrachuje poskytovatel) a je již definitivně jisté, že svůj závazek nikdy nesplatí, vzniká investorovi nedobytná pohledávka. Nutné je říct, že proces vymáhání je často velice zdlouhavý (často několikaletý) a tak, ačkoliv může být již delší dobu jasné, že se všechny prostředky investorovi nevrátí, je pro daňové účely uplatnění ztráty nutné počkat až na přesunutí investice do nedobytných pohledávek.

Notes

Notes jsou úvěrové směnky – finanční instrumenty zajištěné úvěry. Ty představila jako první platforma Mintos, která je zavádí po obdržení příslušných licencí. Doposud totiž obchodování s půjčkami nebylo dostatečně právně zakotveno. To řeší právě Notes, přičemž investoři do budoucna budou investovat právě do nich místo půjček. Každá Note musí splňovat definované legislativní požadavky a obsahuje sérii půjček se stejnými parametry. Na nejčastější otázky ohledně Notes odpovídal Mintos zde.

P2P Tržiště (Marketplace)

P2P tržiště je typem P2P platformy, na které je shromažďována nabídka od vícero poskytovatelů. Typickým příkladem P2P tržiště je český Bondster nebo zahraniční Mintos.

Pending payments

Na některých platformách (např. Mintos) se můžete setkat s tzv. Pending payments. Pod tímto termínem se rozumí doba, po kterou investoři čekají na převod splátek od úvěrové společnosti. Jde tedy o situaci, kdy půjčka již doběhla, ale nedošlo k vypořádání ve směru poskytovatel > platforma > investor. Investice spadající pod pending payments nejsou úročené, snižují proto výnos investora.

Poskytovatel půjčky (Loan originator / Lending company)

Jak název napovídá, tak poskytovatel půjčky je nebankovní společnost, která poskytuje půjčky zájemcům. Pro tyto půjčky shání prostředky různým financováním – například dluhopisy nebo v rámci P2P.

Primární trh (Primary market)

Primární trh je místo, kam poskytovatelé půjček umisťují své nabídky. Investoři si zde mohou prohlédnout nabídku a buď manuálně investovat nebo nastavit svůj autoinvest.

Sekundární trh (Secondary market, SM)

Na sekundární trh, pokud ho má platforma ve výbavě, mohou investoři umisťovat své nakoupené půjčky a nabídnout je tak k odkupu jiným investorům. Sekundární trh výrazně zvyšuje likviditu investovaných prostředků. Některé platformy také investorům umožňují nastavit u prodávaných půjček přirážku či slevu. Někdy bývá prodej na SM zpoplatněn % sazbou z prodávané částky.

Úroková míra (Interest rate)

Úroky jsou „odměnou“ věřitele za půjčené peníze. Počítají se denně a poměřují se s částkou, kterou jste v daný den investovali. Vzorec pro výpočet úroku je následující:

 Investovaná částka * počet dní * úroková sazba/360

U některých platforem je bohužel třeba dát pozor na období „Grace period“ a Pending pamyents“, do kterých když zakoupená půjčka spadne, pak není úročena. To samé platí pro některé z poskytovatelů v případě, že je půjčka v prodlení (poskytovatel platí úroky pouze při řádném splácení).

Úvěrové portfolio (Loan book)

Úvěrové portfolio je soubor všech půjček, které daný subjekt poskytl dlužníkům. Tento soubor se neustále mění s tím, jak jsou vydávány nové půjčky a starší spláceny. V rámci úvěrového portfolia je pro investora důležité sledovat jeho výkonost, která informuje o kvalitě dlužníků a rizicích, že půjčky nebudou splaceny.

Výnos (Yield)

Výnos je měřítkem návratnosti investice za určité období, vyjádřený v procentech. Vypočítá se jako podíl čistého realizovaného výnosu a jistiny (tj. investované částky). Na rozdíl od úrokové sazby se do něj tedy počítají také například slevy či přirážky při nákupu na sekundárním trhu.


Rádi bychom se slovníkem pojmů dále pracovali a rozvíjeli ho, budeme proto rádi, pokud nám dáte vědět, když tu na některý pojem nenarazíte nebo vás u vysvětlení některého z uvedených napadne lepší formulace.

Slovník pojmů P2P investora

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek