Jak se orientovat ve světě investičního P2P #2 – rizika jednotlivých typů P2P platforem

Rizika a výhody jednotlivých P2P platforem

Dnes navážeme tam, kde jsme minule skončili, tedy rozborem rizik a výhod jednotlivých typů platforem popsaných v minulém díle.


Jednotlivé, již vydané, díly seriálu najdete zde:

 1. Jak se orientovat ve světě investičního P2P #1 – typy P2P platforem
 2. Jak se orientovat ve světě investičního P2P #2 – rizika jednotlivých typů P2P platforem (tento článek)
 3. Jak se orientovat ve světě investičního P2P #3 – regulace a licence

A) Rizika u P2P marketplaces

U platforem s tržištěm existují dva hlavní druhy rizika. První na úrovni platformy jako takové, a druhý spjatý s LO (loan originator – nebankovní společnost poskytující půjčky).

Doposud nejčastěji materializované riziko ztráty investovaných peněz leží ve spojitosti s krachem LO. Investované peníze totiž nebývají dostatečně dobře navázány na konkrétní půjčky. Návratnost kapitálu tedy není přímo vázaná na platební morálku dlužníka, jako spíše morálku a finanční situaci LO. Pro investora je zde proto důležitým prvkem sledovat vývoj portfolia daného LO, jeho finanční výkazy, ziskovost, způsob financování businessu, problémy s peněžními toky apod. Platformy sice většinou vedou své ratingy/hodnocení jednotlivých LO, ale ze zkušenosti se na ně nedá vždy dobře spolehnout. Garance zpětného odkupu je také pouhým slovním závazkem, který ve výsledku nic moc neznamená. Jako nutnost pro minimalizaci rizika zde proto vidíme dostatečnou diverzifikaci mezi více (ideálně kvalitních) LO.

Bondster - rating poskytovatelů
Rating vybraných poskytovatelů půjček od platformy Bondster

Pokud už ke krachu LO dojde, nemusíte naštěstí hned odepisovat celou částku. Máte ještě šanci získat alespoň část prostředků zpět, pokud je marketplace od LO vymůže, například soudně. Některé platformy se snaží zavést speciální trusty, kam by putovaly peníze dlužníků. Až ve chvíli, kdy bude vyplacen investor, získá LO svůj podíl.

Mintos - In recovery
Graf znázorňující proces vymáhání pohledávek od problematických LO na platformě Mintos ukazuje, že platforma odhaduje úspěšnost lehce přes 50%.

Druhým velkým rizikem je krach platformy. Zde již záleží na tom, zda jsou vaše prostředky vedeny na segregovaném účtu, jestli se jedná skutečně o krach či o podvod apod. Pro větší bezpečí investic pak aktuálně na evropské úrovni vzniká regulace, která bude rozebrána v příštím díle našeho seriálu.

Rizika a výhody P2P marketplace

 • Diverzifikace je možná mezi velký počet LO.
 • Platformy často mají svůj risk management a zveřejňují skóre jednotlivých LO – to může sloužit jako určité vodítko.
 • V případě dobré finanční kondice LO je po 60 dnech prodlení v mnohých případech aktivován zpětný odkup investice.
 • Nabízené půjčky mají splatnost od několika dní do několika let.
 • Investice většinou již od 10 EUR.
 • Půjčky standardně nejsou zajištěné ničím jiným než slibem, v případě krachu LO je velké riziko ztráty veškeré investice.
 • Pro větší bezpečnost je nutné provádět vlastní due dilligence poskytovatelů (čtení finančních výkazů, vývoje jejich portfolia atd.).
 • Pro platformu je náročné řešit finanční problémy či porušení podmínek mnoha poskytovatelů najednou.
 • Možný skrytý střet zájmů mezi platformou a některým z LO a z něho plynoucí výhody (např. lepší skóre LO).
 • Aktualizace ratingu a přidávání finančních výkazů jednotlivých LO na platformách bývá velice pomalé, investor je nucen výkazy hledat dříve sám a jinde.
 • Nastavení autoinvestu kvůli velkému počtu LO nemusí být přehledné.

B) P2P platformy s půjčkami konkrétního poskytovatele

Tyto platformy s sebou nesou víceméně pouze riziko krachu LO. Riziko krachu platformy se může lišit na základě propojenosti daných platforem s LO. Platí však jednoduchý princip – pokud LO zkrachuje, nejspíše své peníze již nikdy neuvidíte, protože je z něj nikdo vymáhat nebude. Zde ještě více než jinde vidíme nutnost dostatečně si prověřit konkrétního LO z hlediska finančního či personálního.  Popřípadě pak diverzifikovat mezi několik platforem.

Pozitivním zjištěním je, že příslušní LO ve většině případů patří mezi nebankovními poskytovateli mezi ty větší a kvalitnější (Robocash, Creditstar, Placet Group…). Jelikož jsou platformy spjaty s konkrétním LO, je zde podle nás důležitější regulace samotného LO než platformy jako takové. Není tedy divu, že tyto platformy se zpravidla licencím vyhýbají jako čert kříži, jelikož jim to nepřináší žádné výhody (a investorům v zásadě také ne).

Robocash results 1H2022
Platformy vlastněné přímo poskytovatelem, jsou často daleko aktivnější v komunikaci s investory než ty zastoupené na tržišti „třetí strany“. Upozorní vás na nové finanční výkazy, provádějí dotazníková šetření a informují i o aktuálním dění na trhu nebo probíhajících projektech skupiny. Na obrázku výsledky Robocash Group za 1. pololetí 2022.

Rizika a výhody P2P platforem s půjčkami konkrétního poskytovatele

 • Standardně větší a/nebo kvalitnější LO s často malým zadlužením.
 • Komunikace směrem k investorům je na vyšší úrovni.
 • Splatnost půjček od několika dní do několika let.
 • V případě dobré finanční kondice LO je po 60 dnech prodlení aktivován zpětný odkup   investice (standardně s úrokem z prodlení).
 • Investice na těchto platformách bývají jednoduché a intuitivní kvůli menšímu výběru typu půjček, jednodušší nastavení autoinvestu.
 • Investice většinou již od 10 EUR.
 • Investujete do jednoho LO/skupiny, není zde pořádná možnost diverzifikace.
 • V případě krachu skupiny/LO nebo v rámci podvodu můžete přijít o veškeré prostředky.
 • Ještě větší nutnost pořádně si proklepnout platformu i LO za ní stojící – platforma/LO se mohou na blogu ukazovat v lepším světle, než může být skutečné.
 • Finanční výkazy je ideální studovat osobně, platforma má opět tendenci vyzdvihovat pouze pozitiva.

C+D) Crowdfundingové a buy-to-let platformy

U těchto platforem se nesetkáme s rizikem krachu LO, jelikož žádný LO neexistuje. Důležitá je zde pouze platební morálka dlužníka a kvalita managementu platformy. Platební morálka zaručuje návratnost investovaného kapitálu v předpokládaný čas, management platformy je potom důležitý z hlediska výběru kvalitních projektů, komunikace s dlužníky, případně vymáháním nesplacené půjčky. Jelikož zde není žádný LO, nehrozí zpravidla riziko hromadné ztráty investic (pokud jste vše neinvestovali do jednoho projektu, který nebude vymožen zpět). Diverzifikace mezi větší množství projektů je zde také důležitá, ať už z hlediska optimalizace peněžních toků (různé půjčky mají různé splatnosti, příjem z úroků je tedy kontinuální), tak z důvodu omezení rizika ztráty veškerých svých peněz.

Co však odlišuje platformy A) a B) od tohoto typu nejvíce, je zajištění půjček. V případě nesplácení máte velkou šanci, že své peníze uvidíte zpět, a to díky kolaterálu. Půjčky je vhodné vybírat hlavně podle LTV (Loan To Value – podíl půjčky na hodnotě kolaterálu), typu, lokality a likvidity kolaterálu pro případ nuceného prodeje. Čím nižší LTV, tím větší bezpečnostní polštář při nuceném prodeji kolaterálu v aukci a větší šance získání zpět svých peněz i s úroky. Pravděpodobnost návratu kapitálu ve velké míře ovlivňuje schopnost a zkušenost managementu platformy vymáhat nesplácené půjčky. Řada platforem má již solidní historii a pohled do ní může být dobrou nápovědou, jak si management v této disciplíně vede.

Estateguru loan portfolio statistics
Estateguru, založené už v roce 2014, doposud vykazuje vysokou míru úspěšnosti při vymáhání problematických projektů.

Rizika a výhody crowdfundingových a buy-to-let platforem

 • Neexistuje prostředník ve formě LO, peníze půjčujete přímo dlužníkovi (prostřednictvím platformy).
 • Investice do developerských projektů, podnikatelských půjček či překlenovacích úvěrů – etičtější způsob půjčování než jsou např. mikropůjčky s astronomickým APR.
 • Půjčky jsou zajištěné kolaterálem – standardně do 75 % LTV, což vede k vyšší pravděpodobnosti, že se vám investice vrátí i při defaultu (není nutné spoléhat na slib zpětného odkupu).
 • Možnost diverzifikace mezi velký počet projektů.
 • Existuje pravděpodobnost ztráty investice, ale diverzifikace a existence zajištění snižuje toto riziko na malou míru (pouze při apokalypse půjdou všichni dlužníci do defaultu a kolaterál ztratí svou hodnotu).
 • Vyšší práh minimální investice od 50 – 100 EUR.
 • Minimální doba půjčky standardně 6 měsíců a více.
 • Doba od investice do skutečného převodu peněz dlužníkovi je většinou neúročená.
 • Nižší nabízený úrok než u typu A) a B).
 • V případě defaultu je vymáhání otázkou mnoha měsíců, někdy i let, cash flow tak může být méně prediktivní a není vhodné na něj 100% spoléhat.

Na co si dát u crowdfundingových platforem také pozor

 • V případě zpoždění projektu (např. zpoždění stavebních prací z důvodu pomalého zásobního řetězce) může být výhodné pro investora úvěr prodloužit než se pouštět do soudního vymáhání – je nutné myslet na to, že zpoždění většinou nemusí být způsobené neochotou či ignorancí dlužníka.
 • Pro investora je důležité vybírat vhodné projekty a vhodný typ kolaterálu. Likvidnější a atraktivní kolaterál se vyznačuje i vyšším tolerovaným LTV.
 • Důležitým parametrem výběru platformy je management se zkušenostmi v oboru (výběr projektů, schopnost vymáhat defaultní projekty apod.).
 • Pro investora je výhodou, pokud platforma předkládá podrobný popis projektu (ideálně i s finančním plánem projektu).

Zajištěné půjčky osobně vnímám jako mnohem méně rizikové, a jsem ochotný do nich investovat, přestože nabízejí nižší úrok, např. jen 9-10 %. Odpovězte si sami, co je pro vás přijatelnější, 10 % zde nebo 17 % u rizikového LO, který má problémy s peněžními toky? Každý, ať se rozhodne podle svého apetitu k riziku.

E) P2P platformy zaměřené na faktoring

Jestli je některá část P2P bita netransparentností a náchylností k podvodu, pak je to P2P faktoring. Platforem s tímto zaměřením vzniklo velké množství a jen málokterá dostála svým slibům a závazkům. Rizik je totiž po cestě celá řada. Kromě bezprecedentní možnosti úmyslného podvodu již od začátku, se totiž musí management platformy porvat s prověřováním zúčastněných firem. Řada z nich jsou pak menší firmy bez delší historie. Dostat se k podrobnějším informacím o takovéto firmě a vyhodnotit si její finanční zdraví, je pro investora velmi pracný, ne-li nemožný, úkol.

Dalším problémem může být, že některé platformy zveřejňují pouze kupujícího (příjemce faktury). To je sice často větší a prověřená firma, ale při nějakém problému při dodávce a odmítnutí platby, je pak faktura vrácena prodávajícímu a ten již zdaleka nemusí být tak solventní.

Některé platformy proto pro případy, kdy dojde k problémům, zřizují rezervní fondy, ze kterých ztrát investorů kryjí. To je bezpečnost navíc, nicméně není zadarmo, protože fond se plní drobnou částkou z každé faktury a o tu je snížen investorům výnos.

Případným zájemcům o tento druh investice proto doporučujeme vybírat s velkou rozvahou a určitě se neregistrovat na menší platformy, které sice lákají na vyšší výnos, ale zároveň spolupracují s rizikovými subjekty, kterým podobnou službu jinde odmítli.

Roger - průměrný vítězný bid
Průměrný úrok vyhraný v aukci na platformě Roger postupně roste. Je zde krásně vidět že investoři již za své peníze vyžadují vyšší výnos. To prodraží financování dluhu zúčastněným firmám.

Rizika a výhody faktoringových P2P platforem

 • Zajímavá diverzifikační možnost – jak faktoring jako odvětví obecně, tak mnoho firem, které faktury nabízí.
 • Některé platformy nestagnují, ale stále se snaží službu zlepšovat > mobilní aplikace, automat pro investování, další informace ke každé faktuře a o každém subjektu.
 • Investor často nemá možnost sehnat dostatek informací pro fundované rozhodnutí o investici.
 • Odvětví faktoringu je náchylné na pofidérní subjekty, které těží z netransparentnosti.
 • V porovnání se všemi předchozími typy platforem nižší výnosy.

V příštím díle se podíváme podrobněji na otázku regulace p2p a crowdfundingových platforem.

Lukáš „Cupi“ Cupal


Další odkazy

Jak se orientovat ve světě investičního P2P #2 – rizika jednotlivých typů P2P platforem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek